Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 318 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС Русе, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за придобиване в собственост от Община Русе на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“ № 1, представляващ сграда с идентификатор 63427.11.46.1 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 256 кв. м., предмет на АПДС № 6352/29.07.2016 г., след обявяването му за имот-частна държавна собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)