Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 318 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 3, от Закона за политическите партии, чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно резултатите от проведени на 26 март 2017 г. избори за народни представители в действащото в момента Четиридесет и четвъртото Народно събрание на Република България, обективирани в Решение №4670-НС/30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „ВОЛЯ“, БУЛСТАТ: 175358375, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република“ №15, сграда на „Медицински център Младост“, за нуждите на Общинското ръководство на партията със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, за клуб самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.24 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, намиращ се в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 28,20 кв.м., с предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 2, обект 7, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)