Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 318

РЕШЕНИЕ № 318
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 97/17.09.08г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС22/3/12.05.2008г от Емилия Трифонова Славова, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Общината на съсобственика Емилия Трифонова Славова, в имот в с.Николово, община Русе, представляваща 155/1300 кв.м.ид.части от дворното място на УПИ І-62, кв.1, на стойност 4 660,00 лв. /без включен ДДС/.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Емилия Трифонова Славова.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет.