Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 319 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14., ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 03.12.2012год. до 06.01.2013 год. на част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул. „Александровска”, в участъка от ул. „Майор Узунов”, посока паметник на „Альоша”, съгласно подробна схема, утвърдена от гл. архитект на Община – Русе, за поставяне на временни обекти общинска собственост (павилиони) за организиран коледен базар, всеки с площ от 4,00 кв.м. и начална наемна цена за всеки – 12,00 лв./ден без включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2.; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І., да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от 03.12.2012год. до 06.01.2013 год. с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)