Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 319 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.38, ал. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол №9/18.08.2016 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за учредяване на право на пристрояване, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год., с учредяване на право на пристрояване за изграждане на асансьор към съществуваща сграда с идентификатор 63427.2.1869.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: в гр. Русе, ул. „Оборище“ №23, построена в режим на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.1869.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 5 495 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Оборище“, с прогнозен приход в размер на 876,40 лева.
2. Дава съгласие за учредяване на право на пристрояване на Симона Свиленова Шанколова, Ивайло Любомиров Йосифов, Албена Василева Захариева, Велизар Бориславов Захариев, Искра Несторова Недялкова, Николай Несторов Йорданов, Мина Генкова Николова, Мариана Йорданова Николова, Росица Йорданова Кубратова, Георгия Иванова Чолакова, Люба Христова Кожухарова, Христо Йорданов Христов, Свилен Стефанов Шанколов и Димитър Георгиев Димитров, на асансьор към съществуваща сграда с идентификатор 63427.2.1869.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: в гр. Русе, ул. „Оборище“ №23, построена в режим на отстъпено право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.1869.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 5 495 кв.м., с адрес: гр. Русе, ул. „Оборище“, на цена от 876,40 лева, без включени други дължими данъци и такси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)