Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 319 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя на Областна дирекция на МВР – Русе, Булстат: 129009895 безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години следните недвижими имоти - общинска собственост, представляващи:
 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2601.10.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 56,45 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Борисова“ №91, вх. 4, ет. 0, самостоятелният обект се намира на етаж 0 (нула) в сграда с идентификатор 63427.2.2601.10, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2601, с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,755 % идеални части от общите части сградата, ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:
 • на същия етаж: 63427.2.2601.10.26, 63427.2.2601.10.28;
 • под обекта: няма;
 • над обекта: 63427.2.2601.10.3, обект на Акт за частна общинска собственост №7343/26.09.2014 г.
 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.558.12.98 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 20 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 3, ул. „Даме Груев“ №2, бл. 4, вх. 6, ет. 1, обект 1, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.4.558.12, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.558, с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 0,678 % идеални части от общите части сградата, ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:
 • на същия етаж: 63427.4.558.12.99;
 • под обекта: няма;
 • над обекта: 63427.4.558.12.2, обект на Акт за частна общинска собственост №7419/30.03.2015 г.
 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3.5 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 20,26 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, ул. „Александровска“ №93, ет. 2, самостоятелният обект се намира на етаж 2 (две) в сграда с идентификатор 63427.2.4082.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4082, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:
 • на същия етаж: няма;
 • под обекта: 63427.2.4082.3.1;
 • над обекта: 63427.2.4082.3.12, обект на Акт за частна общинска собственост №6937/21.03.2013 г., считано от 30.03.2021 г.
 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2.5 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 18,99 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Дружба“ – 2, ул. „Йосиф Цанков“ №45, ет. 1, обект Б, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 63427.4.2084.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.2084, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 (едно), с прилежащи части: 5,25 % идеални части от общите части сградата, ниво:1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:
 • на същия етаж: 63427.4.2084.2.6;
 • под обекта: няма;
 • над обекта: 63427.4.2084.2.9, 63427.4.2084.2.10, обект на Акт за частна общинска собственост №7292/02.07.2014 г., считано от 30.03.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)