Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 319

РЕШЕНИЕ № 319
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката, чл.38, ал.1, т.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.19, ал.4, т.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за изграждане на ж.б. стълб с площ от 81 (осемдесет и един) квадратни метра върху общински недвижим имот, частна общинска собственост, описан в акт за общинска собственост № 5547/07.10.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.74.10 – земеделска земя, с начин на трайно ползване – нива, ІV-та категория, находящ се в землището на град Русе, местност „Узунджата”, целият с площ от 9,001 декара, при граници за имота: имот 63427.74.40; 63427.74.9; 63427.74.47; 63427.74.11 за сумата от 2216,70 (две хиляди двеста и шестнадесет лв. и седемдесет ст.) на „Е.ОН България мрежи” АД.
2. Данъците и таксите са за сметка на суперфициара.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с „Е.ОН България мрежи” АД за учредяване право на строеж.