Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 32 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 32
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл. 59, ал.1, във връзка с чл.61, ал.2, т.4, б.”г” от ЗМСМА, както и във връзка с оценката на проект „ФромРома”, разработван за кандидатстване по схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, по приоритетна ос №7: „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Общинският съвет реши:

1. Изменя Решение № 1338, прието с протокол № 63/16.09.2011г., като т. 2 от решението придобива следния текст:
Одобрява Споразумение за партньорство със Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация” и Асоциация „Кетанес 2006” за участие в проект „ФромРома” по схема „Без граници – компонент 1, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”;
2. Настоящото решение става неразделна част от Решение № 1338, прието с протокол № 63/16.09.2011г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)