Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 32 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т.8, т.10 и т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл.8 (1) от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие, Община Русе да кандидатства за отпускане на 100% безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.;
2. Дава съгласие за нуждите на проекта да бъде използван следния недвижим имот, посочен в АОС № 6980 от 05.06.2013 г., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5767.1.2 със застроена площ 132,25 кв.м. с предназначение за културна и обществена дейност, като декларира, че предназначението на този обект няма да бъде променяно до края на 2023 г.;
3. Дава съгласие, Община Русе да осигури финансов ресурс, под формата на заемообразни средства, необходим за изпълнение на планираните по проекта дейности и резултати.
4. Дава съгласие да се осигури непрекъсваемост в дейностите на Областен информационен център – Русе, независимо от промяната на финансиращата операция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)