Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 32 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-85/04.11.2019г. от Веско Парашкевов Василев,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.575, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона разновидност 2 /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2 и процент на озеленяване – минимум 20%. Планът за застрояване да се изработи с ограничителни линии на застрояване определящи ситуирането на новопроектираната сграда свободно на минимум 1,5 метра от двете външни граници и на минимум 3 метра от двете странични граници на имота и с височина Н до 7 метра;
  • Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.575, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)