Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 32 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във вр. с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298/17.12.2003 г. (посл. изм. с ДВ бр. 102 от 23.12.2022 г.) Общински съвет – Русе реши:

Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2023 г., (Приложение 1, неразделна част от настоящето решение).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)