Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 320 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14., ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2, чл. 16, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл. 3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на шест броя павилиони за цветя, срещу бивши Градски хали с площ от 9,00 кв.м. всеки, и начална месечна наемна цена 150,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал. 2; раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена по точка І., да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)