Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 320 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №9/18.08.2016 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост, представляващи 165 броя контейнери тип ракла с вместимост 1,10 куб. м.,с начална тръжна цена в размер на 18 416,00 лeва, без включени дължимите данъци и такси.
2. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)