Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 320 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 21, ал. 7 от Наредба № 6 от 24.02.2014 г., издадена от ДКЕВР, за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, чл. 17, ал. 3 от Договор за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа по реда на чл. 21, ал. 5 от Наредба № 6 за ППКЕЕПРЕМ, изх. № ПУПРОК-2369-ДПРОК-0806/27.03.2019 г. и Допълнително споразумение 2 с изх. №А2-ПУПРОК-2369-ДПРОК-0806-АДП-0835/27.10.2020 г., Общински съвет – гр. Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да прехвърли възмездно в собственост в полза на „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.5850.1, със застроена площ от 15 кв.м, на един етаж, с предназначение – сграда за енергопроизводство, представляваща трансформаторен пост, заедно с разположените в същия съоръжения за присъединяване към електроразпределителната мрежа, на обща стойност от 106 596,84 лв. без ДДС, съобразно приложение № 1 към Допълнително споразумение 2 с изх. №А2-ПУПРОК-2369-ДПРОК-0806-АДП-0835/27.10.2020 г. – неразделна част от настоящото решение. Дава съгласие посочената обща стойност на съоръженията за присъединяване и трансформаторен пост, от 106 596,84 лв., посочена в по-горе, да бъде прихваната от взаимно признатите разходи на „Електроразпределение Север“ АД, ЕИК 104518621, представляващи дължима цена за присъединяване на съоръженията, в размер на 106 596,84 лв. съобразно Допълнително споразумение 2 с изх. №А2-ПУПРОК-2369-ДПРОК-0806-АДП-0835/27.10.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)