Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 320

РЕШЕНИЕ № 320
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 97/17.09.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/15/04.07.2008г. , Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса със застр.площ 5,04 кв.м. към ап.№ 1, етаж І, вход 2, ж.б.”Габриела” ж.к.”Дружба ІІІ”, ул.”Даме Груев” № 10 в гр.Русе, на Олмер Митков Методиев и Росица Петрова Методиева – на стойност 360,00 лв.
2. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса със застр.площ 5,04 кв.м. към ап.№ 4, етаж ІІ, вход 2, ж.б.”Габриела” ж.к.”Дружба ІІІ”, ул.”Даме Груев” № 10 в гр.Русе, на Димитър Леонидов Кръстев и Нина Величкова Кръстева, на стойност 350,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Олмер Митков Методиев, Росица Петрова Методиева и Димитър Леонидов Кръстев, Нина Величкова Кръстев.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповеди и сключи договори за учредяване право на строеж за пристрояване.