Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 321 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал.1 и ал.2, чл. 16, ал.1 и ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет-Русе; чл.14, ал.1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе; раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т. 4., ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І.Одобрява схема за поставяне на павилион за продажба на вестници, пакетирани стоки и кафе-бар с обща площ от 75,57 кв.м. върху част от терен публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Дружба-3”, ул. „Даме Груев”, до бл.№6.
І.1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, за поставяне на павилион за продажба на вестници, пакетирани стоки и кафе-бар с обща площ от 75,57 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Дружба-3”, ул. „Даме Груев”, до бл.№6 и начална месечна наемна цена 361,00 лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т. 4., ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терена по точка І., да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)