Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 321 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №9/18.08.2016 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №3569/10.10.2003 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР и ИПУР за кв. 21, кв. „Долапите“, град Русе, Общинският съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 5,10 кв.м. по улична регулация, приобщен североизточно към УПИ IV-305 в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе на Меглена Стоянова Георгиева и Марин Пенчев Иванов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 102,20 лв. (сто и два лева и двадесет стотинки) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)