Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 321 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 147 от Търговския закон и чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за сключване на споразумение между Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и Националната здравно осигурителна каса, на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите и във връзка § 1, ал. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., с което Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД да се съгласи да приеме от НЗОК заплащането на сума в общ размер на: 282 462,42 лв. (двеста осемдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и четиридесет и две стотинки), представляваща отчетени, но незаплатени дейности и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2015 г. и 2016 г., като Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се откаже от претенциите си за заплащане на мораторна и законна лихва, по отношение на описаното вземане, както и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производството по търговско дело № 270 по описа на Окръжен съд – Русе за 2019 г., съразмерно със спогодената част от исковата претенция.
УПЪЛНОМОЩАВА управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД да участва в преговори за сключване на Споразумение относно сумата представляваща отчетени, но незаплатени дейности, установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. за 2015 и 2016 г.
УПЪЛНОМОЩАВА управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД да сключи споразумение с Националната здравно осигурителна каса, на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите и във връзка § 1, ал. 3 от ПЗР на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., с което да се съгласи НЗОК да заплати на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД сума в общ размер на: 282 462,42 лв. (двеста осемдесет и две хиляди четиристотин шестдесет и два лева и четиридесет и две стотинки), представляваща отчетени, но незаплатени дейности и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2015 г. и 2016 г., като Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД се откаже от претенциите за заплащане на мораторна и законна лихва, по отношение на вземането си, както и от претенцията за заплащане на сторените разноски по производството по търговско дело № 270 по описа на Окръжен съд – Русе за 2019 г. и търговско дело № 286/2020 по описа на Апелативен съд – Велико Търново, съразмерно със спогодената част от исковата претенция.
УПЪЛНОМОЩАВА управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД или упълномощено от него лице да сключи съдебна или извънсъдебна спогодба по търговско дело № 286/2020 по описа на Апелативен съд – Велико Търново, при условията, изрично посочени в т. 3 на настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)