Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 321

РЕШЕНИЕ № 321
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и 3 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от ЗНП, общинският съвет реши:

1. Обявява имот, намиращ се по бул. “Липник” № 115 и представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.680 с площ 8 075 кв.м., заедно с построените в него сгради:
– Училищна сграда-двуетажна масивна със застроена площ 293 кв.м., със сутерен с площ 88 кв.м. и таван от 28 кв.м., и
– Столова-застроена площ 95 кв.м.,
за публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.