Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 322

РЕШЕНИЕ № 322
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

1. Отлага приемане на решение за обявяване на имоти с АОС №№ 4253/10.09.2004 г. и 4254/14.09.2004 г., намиращи се в с. Червена вода, Община Русе, представляващи бивше ОУ “Хр.Ботев”, за имоти частна общинска собственост.
2. Задължава кмета на Община Русе да проучи възможностите за използване в обществена полза на сградите на закритите училища и тяхната собственост и да докладва пред общинския съвет.