Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 323 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.8, раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, намиращ се на втория етаж в сградата на кметство кв.Средна кула, описан в АОС №3981 от 10.03.2003 год. за обособяване на център за обслужване на клиенти, с площ от 25,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 90,00 лв. без включен ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.8 и раздел ІІ, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за обекта по точка І., да издаде заповед и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)