Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 323 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-41/20.06.2016 г. и извлечение от протокол №9/18.08.2016 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г., с недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС № 7447 от 19.06.2016 г., находящ се в гр. Русе, ул. „Кръстец” №25, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1735 с площ 342 кв.м. по кадастралната карта на гр. Русе, с прогнозен приход от продажба му в размер на 19 600,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот в гр. Русе по ул. „Кръстец” №25, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1735 с площ от 342,00 кв.м., предмет на АОС №7447/19.06.2015 г., вписан под №170, т. 20, том н.д. 4007, дв.вх.7736 от 23.06.2015 г. в АВп., при начална тръжна цена 19 600,00 лв. /деветнадесет хиляди и шестстотин лева/, без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)