Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 323 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:

Приходи – държавни дейности
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” +33 000лв.
ПГСС „Ангел Кънчев” 33 000лв.
§ 2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети“ +100лв.
СУ „Васил Левски” 100лв.
Всичко приходи държавна дейност: +33 100лв.
Разходи – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини” ДГ „Снежанка”
§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала
по извънтрудови правоотношения” -3 400лв.
5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Домофонна система централна сграда крило А” 1 бр. +1 070лв.
Обект „Домофонна система централна сграда крило Б” 1 бр. +1 070лв.
Обект „Домофонна система централна сграда филиал „Снежанка – 2” 1 бр. +1 260лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§1015 „Материали“ СУ „Васил Левски” +100лв.
Всичко за дейност: +100лв.
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка” ПГСС „Ангел Кънчев”
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по тр. правоотношения” +23 800лв.
§0205 „Изплатени суми за СБКО, за облекло и други на
на персонала, с характер на възнаграждение” +2 200лв.
§ 0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” +7 000лв.
Всичко за дейност: +33 000лв.
Всичко за функция: +33 100лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 540 „Дом за стари хора”
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Пералня на Община Русе в сграда с идент. 63427.4.609.1
/бивш ДМСГД/ с админ. адрес:гр. Русе, ул. „Н.Й.Вапцаров”№20 +54 440лв
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Перални” – 3бр. +35000лв
Обект „Сушилни” – 3бр. +25000лв
Обект „Каландри” – 2бр. +20000лв
Обект „Гладачни маси“ – 3бр. +15000лв
§1030 Текущ ремонт -149440лв
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – ОССД
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по тр. правоотношения“ +14 000лв.
§1020 „Външни услуги“ -14 000лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Численост на персонала +4бр.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавна дейност +33 100лв.

Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Безжична мрежа със 100% покритие на третия етаж на
сграда намираща се на пл. „Свобода” №6 +7 472лв.
Всичко за дейност: +7 472лв.
Всичко за функция: +7 472лв.
ФУНКЦИЯ „Образование“
Дейност 311 „Детски градини”
§1011 „Храна“ ДГ „Русалка” -7 050лв.
§1015 „Материали” ДГ „Здравец” -2 551лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +9 601лв.
Обект „Домофонна система” 1 бр. ДГ „Русалка” +1 326лв.
Обект „Професионална електрическа печка с 6 бр. квадратни
обединени ел. плочи и фурна” 1 бр. ДГ „Русалка” +5 724лв.
обект „Детско съоръжение в двора на ДГ„Здравец” +2551лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“
дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
§5203 „Придобиване на машини и съоръжения”
обект „Ел. касета 1 – 630А и ел. касета 2 – 250А към трафопост „Речна гара“ +6960лв.
§ 1015 „Разходи за материали“ -6960лв
ОП „Комунални дейности“
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”
§1020 „Външни услуги” -47 472лв.
Всичко за дейност: -47472лв.
Дейност 604 Осветление на улици и площади
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Кабелна линия средно напрежение между БКТП Придунавски
и БКТП Гребна база – проектиране, СМР, АН и СН” +60 000лв.
Обект „Проектиране, СМР трансформаторен пост 2х400kVA в ПИ
с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/ и
кабели средно напрежение към него“/било:120 107лв.; става:100 107лв./ -20 000лв.
Всичко за дейност: -40 000лв.
Всичко за функция: -7 472лв.

Всичко разходи местни дейности: 0лв.

Всичко разходи по бюджета: +33 100лв.

IV. Приемам корекция в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020 година“, както следва:
Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – ОССД
било: става: корекция:
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала
нает по трудови правоотношения“ 0лв. 14 000лв. +14 000лв.
Численост на персонала: 0бр. 4бр. +4бр.

Съгласували:
ДИМИТЪР ГЕНКОВ
Секретар на Община Русе
СОНЯ СТАНЧЕВА
Директор на дктор на дирекция ФСД

Подготвил:
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА
Началник отдел „Бюджет“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)