Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 323

РЕШЕНИЕ № 323
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 18, ал.2 от Закона за изменение на Закона за общинската собственост, публикуван в ДВ, бр.54/2008 г., общинският съвет реши:

1. Отменя част от решение № 1339, прието с протокол № 62/06.07.2007 г., по т.1.1. и т.1.2. относно замяна срещу жилищна площ на следните имоти:
– УПИ ІІІ-1617,1618 с обща площ 2179 кв.м. по ул.Христо Ясенов, ж.к. Дружба І, гр.Русе, описан в АОС № 4883/17.01.2007 г.
– УПИ VІІІ-5359 с площ 1309 кв.м. в кв.160 по ул.Братя Миладинови, описан в АОС № 4522/17.11.2005 г.