Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 324 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г. 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  Общинският съвет реши:
 
І. ПРИХОДИ – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Неданъчни приходи
§ 2405 „Приходи от наеми на имущество”                                                                    +1 100лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия”        -33лв.
Всичко неданъчни приходи                                                                                        +1 067лв.
 
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
§6201 „Получени трансфери”                                                                                       +74 067лв.
Всичко трансфери                                                                                                       +74 067лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ                                                   +75 134лв.                     
 
 ІІ. ПРИХОДИ-МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Неданъчни приходи
§2404 „Приходи от услуги”                                                                                          +20 000лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции”                                          -35лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност”                                  -2 000лв.
§4610 „Текущи дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми от ЕС „      + 19 707лв.
Всичко неданъчни приходи                                                                                   + 37 672лв.  
Трансфери
§6101 „Получени трансфери”                                                                                 +1 084 267лв.
§6102 „Предоставени трансфери”                                                                                 -9 992лв.
Всичко трансфери                                                                                                 1 074 275лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ                                                   1 111 947лв.
                       
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА                                                            1 187 081лв.
 
ІІІ. РАЗХОДИ – държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§0208 „Обезщетения с характер на възнаграждения”                                                 +500лв.
§1015 „Материали”                                                                                                          +567лв.
§1020 „Външни услуги”                                                                                                  +391лв.
§1030 „Текущ ремонт”                                                                                                -14 813лв.
Всичко за дейност                                                                                                     -13 355лв.  
Всичко за функция                                                                                                   -13 355лв. 
Всичко разходи – държавни дейности                                            -13 355лв.                                             
                                                                                                      
ІV. РАЗХОДИ –  местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§1020 „Външни услуги”                                                                                                  -500лв.
Всичко за дейност                                                                                                         -500лв.  
Всичко за функция                                                                                                       -500лв.
 
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§1020 „Външни услуги”                                                                                                -8 760лв. 
 Всичко за дейност                                                                                                       -8 760лв.  
Всичко за функция                                                                                                      -8 760лв.
 
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 618„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” §0201 „Други възнагр. и плащания за персонала
–за нещатен персонал по трудови правоотношения”                                                   -6 189лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО”                                                  -467лв.
§0560 „Здравно-осигурителни вноски от работодател„                                                  -170лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател”            -101лв.
§1015 „Материали”                                                                                                          -1 986лв.
§1016 „Вода, горива и енергия”                                                                                        -360лв.
§1020 „Външни услуги”                                                                                          +1 085 917лв.
§1040 „Платени данъци, мита и такси”                                                                           -160лв.
§1051 „Командировки в страната”                                                                                  -160лв. §1052 „Краткосрочни командировки в чужбина”                                                          -301лв.
Всичко за дейност                                                                                                 +1 076 023лв.  
 
Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”
§ 0202 „Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения”                             +5 476лв.
§0551„Осигурителни вноски от работодател за ДОО”                                                   +400лв.
§0560„Здравно-осигурителни вноски от работодател”                                                   +300лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател”            +200лв.
Всичко за дейност                                                                                                         +6 376лв.  
                                                                                                  
Дейност 622 „Озеленяване”
§1016 „Вода, горива и енергия”                                                                                        +500лв.
Всичко за дейност                                                                                                            +500лв.    
Всичко за функция                                                                                                +1 082 899лв.
                                                                                                                                                                                                                                   
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 „Други дейности по културата”
§1098 „Други некласифицирани разходи”                                                                    -9 992лв.                                                                                 
Всичко за дейност                                                                                                         -9 992лв.
Всичко за функция                                                                                                       -9 992лв.
 
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§1015 „Материали”                                                                                                        -39 500лв.
Зв. Туризъм               +500лв.
ОП „Жилфонд”    -40 000лв.
 
§1020 „Външни услуги”-зв. Туризъм                                                                             -1 500лв.    
 
§1030 „Текущ ремонт” ОП „Спортни имоти”                                                                -6 000лв.
§1092 „Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”               + 10 944лв.
Всичко за дейност                                                                                                      -36 056лв.
Всичко за функция                                                                                                    -36 056лв.
 
Всичко разходи – общински дейности                                       +1 027 591лв.            
 
V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739„Музеи и художествени галерии с регионален характер”
§0202„Разходи за персонал по извънтрудови правоотношения”                                +4 300лв.
§0551„Осигурителни вноски от работодател за ДОО”                                                   +250лв.
§0560 Здравно-осигурителни вноски от работодател                                                      +150лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател”            +100лв.
§1015 „Материали”                                                                                                              -500лв.
§1016 „Вода, горива и енергия”                                                                                      +8 000лв.
§1020 „Външни услуги”                                                                                                  +1 200лв.
§1051 „Командировки в страната”                                                                                  +3 000лв
Всичко за дейност                                                                                                       +16 500лв.
Всичко за функция                                                                                                     +16 500лв.
 
Всичко разходи-дофинансиране                                                          +16 500лв.
 
ВСИЧКО РАЗХОДИ ТЕКУЩ БЮДЖЕТ                                                        + 1 030 736лв.
VІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”-местни дейности
§5203 „Придобиване на друго оборудвате, машини и съоръжения”
обект „Камери за видеонаблюдение SONY SHC – CH120” 2 бр.                               +2 352лв.                    
Всичко за дейност                                                                                                         +2 352лв.
Всичко за функция                                                                                                       +2 352лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 „Общообразователни училища”-държавни дейности
§5100 „Основен ремонт”
об. „Изграждане на аула и оборудването й за масови мероприятия от училищен и общоградски характер в СОУ „Васил Левски”-Русе”                                                +88 489лв.
Всичко за дейност                                                                                                      +88 489лв.
Всичко за функция                                                                                                   +88 489лв.
 
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ
§5203 „Придобиване на друго оборудвате, машини и съоръжения”
Обект „Електронен казан КЕ-150.8” – 1бр.                                                                   +8 760лв.
 Всичко за дейност                                                                                                        +8 760лв.  
Всичко за функция                                                                                                       +8 760лв.
                                               
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 618„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина”
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер”
об. „Преносим компютър НР ProBook 4330s – 2 бр.                                                    +4 380лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
об. „Скенер Epson GT-S85N” -1 бр.                                                                                +3 864лв.
Всичко за дейност                                                                                                          +8 244лв.                                                                                                           
Дейност 619 „Други дейности по жил.строителство,благоустройството и регионалното развитие”-местни дейности
§5100 „Основен ремонт”
Обект „Музей „Баба Тонка”                                                                                         +40 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                        +40 000лв.
Всичко за функция                                                                                                      +48 244лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 739„Музеи и художествени галерии с регионален характер”-дофин.
§5219 „Придобиване на други ДМА”
Обект „Препарат на диво прасе”                                                                                    +1 500лв.
Всичко за дейност                                                                                                         +1 500лв.
Всичко за функция                                                                                                      +1 500лв.
 
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§5100 „Основен ремонт”
об. „Абонатна станция СК”Дунав”- ОП „Спортни имоти”                                       +14 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Телевизор Samsung” 1 бр.   –зв. Туризъм                                                         +1 000лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства”
Обект „Самоходна косачка-трактор с работен орган” 1 бр. ОП „Спортни имоти”  – 8 000лв. 
Всичко за дейност                                                                                                         +7 000лв.
Всичко за функция                                                                                                       +7 000лв.
                          
Всичко разходи – капиталов бюджет                                              +156 345лв.                       
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА                                                                +1 187 081лв.
ІV.КОМПЕНСИРАНА ПРОМЯНА НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБИФ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§ 5202 „Придобиване на сгради”
об. „Закупуване на земя и сграда в гребна база с. Николово”                                   +11 000лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения”
об. „Копирна машина А3”                                                                                                 -666лв.
об. „Матричен принтер” 1 бр.                                                                                        -1 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                        +9 334лв.                                                                                                  
 Дейност 123 „Общински съвет”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
об. „Многофункционално устройство за Общински съвет”                                         + 666лв.
Всичко за дейност                                                                                                           + 666лв.  
Всичко за функция                                                                                                     +10 000лв.
                                                                                
функция „Образование”
Дейност 311 ЦДГ
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
об. „Газова отоплителна инсталация  ЦДГ„Незабравка”, ул. „Мидия Енос” – СМР -5 000лв.
об. „Газова отоплителна инсталация  ЦДГ „Синчец”, кв. Ср. Кула – СМР         -5 000лв.
Всичко за дейност                                                                                                        -10 000лв.  
Всичко за функция                                                                                                      -10 000лв.
 ВСИЧКО РАЗХОДИ ОБИФ                  &