Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 324 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал. 2, т. 3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, Протокол №9/18.08.2016 г. и мотивирано искане от ОСЗ – град Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за възстановяване право на собственост по реда на ЗСПЗЗ, чрез обезщетение на наследниците на Илия Кънев Шеев, бивш жител на град Русе, върху имоти, общинска собственост, представляващи земеделски земи с идентификатори 63427.34.40, с площ от 1,999 дка в местността „Сеймен бюлюк“, 63427.35.9, с площ от 0,731 дка в местността „Стари Халваджи“ и 63427.46.70, с площ от 7,180 дка в местността „Налчеджи бюлюк“, землище на град Русе, съгласно приложената комбинирана скица.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)