Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 324

РЕШЕНИЕ № 324
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.35, ал.1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение №262, прието с протокол №16 от 17.07.2008г. на Общински съвет – Русе.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Пена Стефанова Добрева, ЕГН 4207285316 чрез продажба на частта на общината върху недвижим имот №031003 – земеделска земя с площ от 22,573 декара, III-та категория, начин на трайно ползване – полска култура, находяща се в местността „Батмиш”, землището на село Червена вода, Община Русе, при граници на имота: изток – имот №031002 – полска култура, №000652 – полски път; запад – имот №031004 – полска култура, №000697 – полски път, №000700 – полски път; север – имот №031001 – полска култура, №031004 – полска култура и юг – имот №000652 – полски път, №000700 – полски път, която представлява 0,024 декара или 24/22573 идеални части за цена от 19,00 (деветнадесет) лева.
3. Данъците и таксите са за сметка на купувача.
4. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор с Пена Стефанова Добрева по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС.