Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 325 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС, Протокол №3/23.03.12 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ПР, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) в кв. Източна промишлена зона по бул.”Тутракан” на град Русе като към УПИ І-647, кв. 3 по бул.”Тутракан” да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 229 кв. метра, след заплащане на Община Русе цена в размер на 22 840,00 лева (Двадесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС, данъци и такси, а към УПИ ІІ-за КБЖС да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 885 кв.м., след заплащане на Община Русе цена в размер на 88 300 лв. (Осемдесет и осем хиляди и триста лева) без ДДС, данъци и такси и корекция в конфигурацията на бордюрната линия на УПИ ІІІ-647 с цел обособяване на вход и изход към бул. „Тутракан”.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14 дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)