Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 325 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 и чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол № 9/18.08.2016 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2016 г. с недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Западна промишлена зона, ул. “Росица”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.53 с площ 1 049 кв.м., с прогнозен приход от продажба в размер на 44 300 лева, без включени дължими данъци и такси.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Западна промишлена зона, ул. “Росица”, представляващ ПИ с идентификатор 63427.3.53 по Кадастралната карта на гр. Русе с площ 1 049 кв.м., предмет на АОС № 7224/09.04.2014 г., вписан под № 1, том 12, вх. рег. № 4788/14.04.2014 г. в Службата по вписванията – гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена в размер на 44 300 лева, без включени дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и да са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)