Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 325 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-62/01.10.2020 г. от „ДАР – 80“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на захранващи ел. кабели средно напрежение 20 kV до БКТП 1000 kVA 20/0.4 kV в имот с идентификатор 63427.107.76 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.169.842, 63427.159.632 и 63427.159.676 с НТП „За второстепенна улица“; 63427.106.28 и 63427.159.623 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“; 63427.106.34 с НТП „За местен път“ и 63427.106.27 с НТП „За исторически паметник“ – общинска собственост; 63427.106.33 и 63427.159.677 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ – държавна публична собственост, по първи вариант на трасе.
Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)