Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 326 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.32, ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, във връзка с чл.15, ал.3 и чл.15, ал.5 от ЗУТ, чл.41, ал.2 от ЗОС, Протокол №119/15.04.11 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ИПР, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за одобряване на ПУП (подробен устройствен план) – ИПР (изменение план за регулация) в кв. 386 по ул.”Борислав” № 2 на град Русе като към УПИ ІІІ-3549 да бъде приобщен терен, общинска собственост с площ 72 кв. метра, за обособяване на нов УПИ VI-80, след заплащане на Община Русе цена в размер на 19 923 лева (Деветнадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева) и дължимите ДДС, данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи предварителен и окончателен договор, съгласно решението на Общинския съвет.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)