Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 326 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе да учреди право на прокарване през общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 24 345 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 1 466 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Киев“ №9 и общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 2 469 кв.м., с начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Киев“ в полза на “Топлофикация Русе” – ЕАД, срещу задължението от тяхна страна да изградят за своя сметка присъединителен топлопровод, абонатна станция, отопление и вентилация на зала за тенис на маса в СК „Ялта“, собственост на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)