Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 326

РЕШЕНИЕ № 326
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т.3,7,15,18; ал.5 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2, общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от училища ПОС, както следва:
ОУ „Васил Априлов ”- Русе
1. Част от сутерена на училището, обособена за ученически бюфет с полезна площ 75,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 160,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и ал.5; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
2. Две класни стаи на ІV етаж в крило “А” се обособяват за ползване от частно училище с полезна площ 60,00 кв.м всяка и начална месечна наемна цена по 87,00лв. всяка, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.18; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2. 3. Два броя хранилища на ІІІ и ІV етаж в крило „А” се обособяват за ползване от частно училище с полезна площ 20,00 кв.м всяка и с начална месечна наемна цена по 33,00лв. всяка, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.18; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
ОУ “Хр. Смирненски” – кв. Долапите
4. Помещение в сутерена на училището, обособено за ученически бюфет с полезна площ 20.35 кв.м и начална месечна наемна цена 49,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3 и ал.5; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
Училището е с целодневна организация на учебния процес. Най-близкият хранителен търговски обект не е удобен за нуждите на учениците, а посещението му крие риск от пътни инциденти.
ОУ “ Св.св. Кирил и Методий”- с.Семерджиево
5. Помещение в училището, обособено за цех за производство на тестени изделия с полезна площ 80,00 кв.м и начална месечна наемна цена 101,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
Помещението се предлага поради изтичане на срока на договора за наем на настоящия наемател.
ОУ “ Тома Кърджиев” – Русе
6. Помещение до западният вход на училищната сграда на ОУ “ Тома Кърджиев” Русе, обособено за производство на тестени изделия с полезна площ 103,00 кв.м и с начална месечна наемна цена 234,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.15; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2 7. Помещение на ІІ етаж на училището, обособено за стоматологичен кабинет с полезна площ 22,00 кв.м и с начална месечна наемна цена 52,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.7; раздел ІІ, чл.чл.3,4 и 5 от Наредба №2.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили публично оповестения конкурс и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем със срок – пет години.