Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 327 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 и 5 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 33, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за магазин в гр. Русе, ж.к. „Дружба – 3“, ул. „Даме Груев“, северозападно от блок №6, с площ от 10,00 кв. м. – т. 33 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 62,40 лв. (Шестдесет и два лева и четиридесет стотинки) без включен ДДС.
2. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – щанд за сладолед и закуски в гр. Русе, пл. „Свобода“, ул. „Райко Даскалов“, до Съдебната палата, с площ от 6,00 кв. м., елемент на одобрената от Общински съвет-Русе с Решение № 143, прието с Протокол №6 от 25.02.2016 г. обща схема за поставяне на преместваеми обекти за територията на зона „Б“, пл. „Свобода“, гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 182,50 лв. (Сто осемдесет и два лева и петдесет стотинки) без включен ДДС.
3. Част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за хранене и развлечение в гр. Русе, в района на прелеза под хотел „Рига“, с площ от 18,00 кв. м. – т. 16 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 83,00 лв. (Осемдесет и три лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)