Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 327 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-72/29.09.2020г. от Галина Петкова Неделчева, упълномощен представител по пълномощно рег. №422/29.01.2020г. на Николай Димитров Неделчев, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.169.523, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване свободно разположени на минимум 4 метра от двете странични граници на имота и от външната граница на имота към обслужващия път от запад и на 6 метра от дъното му. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата дадени с писма с вх.№№30-9965-264#2/13.10.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-264#1/12.10.2020г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)