Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 328 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост, чл. 102, ал. 4 и 6 от Закона за лечебните заведения, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от имот с площ от 92,68 кв.м, разположена на първи етаж в масивна двуетажна сграда, със застроена площ на цялата сграда – 120,00 кв.м, с предназначение – Здравна служба и СНС, находяща се в УПИ VIII – 126, 127 – за Здравна служба, от кв. 17 по Плана на с. Семерджиево, ЕКАТТЕ 66158, Община Русе, описана в АПОС № 1262 / 24.03.1997 г., която част да бъде отдавана под наем като лекарски кабинет, с начална тръжна месечна наемна цена 18,60 лв. (Осемнадесет лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)