Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 328 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-74/01.10.2020г. от Даринка Нейчева Цанева, упълномощен представител по пълномощно рег. №2700/03.09.2020г. на Ваня Стефанова Гочева и Георги Цветанов Гочев, Общински съвет – Русе реши:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1434, находящ се в местност „Папаз дере“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване за ситуиране на свободно застрояване разположено на минимум 4 метра от двете странични граници на имота, на 5 метра от външната граница на имота към обслужващия път от югоизток и на 6 метра от дъното му. Да се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и да се съобразят становищата дадени с писма с вх.№№30-9965-268#1/16.10.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-268#2/22.10.2020г. от „ЕРП Север“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)