Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 328

РЕШЕНИЕ № 328
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.13 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе и чл.51-б от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот публична общинска собственост, в сградата на Кметство гр. Мартен / АПОС №1929 от 18.05.1998г./ – тотопункт, състоящ се от 19,00кв.м. площ и начална месечна наемна цена 85,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от пет години с лицето спечелило публичния търг.