Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 329 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Създава работна група, която след като актуализира всички текстове на нормативния акт, да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе в следния състав:
Ръководител: Борил Панайотов
и членове:
Емил Милушев
Александър Неделчев
Юлиан Гарелов
Анастас Георгиев
Ферихан Ахмедова
Мирослав Славчев
Начко Наков
Здравка Великова
Борислава Братоева
Йоана Неделчева
Искрен Илиев
Ердинч Мевлюдов
2. При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.
3. Предложението по точка 1, заедно с доклада /мотивите/ към него се внася от ръководителя на работната група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе в срок до 01.12.2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)