Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 329 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 181, ал.7, чл. 181, ал. 1, т. 1, б. „в“, чл. 181, ал. 2 и 3 от Закона за горите, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Предоставя за управление на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ общински поземлени имоти в горски територии, съгласно Приложение № 1, считано от 01.01.2017 година.
2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, като:
§ 1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 2 щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието се променя на 56 (петдесет и шест) щатни бройки.
§ 1. 1. Отменя Приложение № 1 към чл. 13 от Глава втора, Раздел III – „Структура“.
§ 1. 2. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Глава втора, Раздел III – „Структура“ – графично представена Организационно-управленска структура на ОП „Паркстрой – Русе“.
§ 2. Създава се нов § 6 в Заключителните разпоредби: § 6. „Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.01.2017 година.“
3. Възлага на Кмета на Община Русе да утвърди щатно разписание на ОП „Паркстрой – Русе“.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА НА OБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ-РУСЕ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)