Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 329 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 14, ал. 8 от ЗОС Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, както следва:

§ 1. Създава се нова точка 6.5. в ал. 6 на чл. 2 със следния текст: „При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, ограничават или затрудняват обичайната търговска дейност на наемателите на обособени части от учебни заведения с договорено предназначение ученически бюфет или друг тип заведение за хранене заплащат 50% от договорената наемна цена.“
§ 2. Наредбата влиза в сила от момента на разгласяването ѝ чрез публикуване на интернет страницата на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 78, ал. 3 от АПК.
§ 3. Разпоредбите на чл. 2, ал. 6, т. 6.1. и т. 6.5. имат действие и по отношение на сключените към момента на влизане в сила на настоящата наредба договори.
§ 4. С настоящата наредба се отменя пар. 3 от ПЗР на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение, приета с Решение № 193 по Протокол № 10/18.06.2020г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)