Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 329

РЕШЕНИЕ № 329
Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. Увеличава общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008г. със сумата 10 721 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 27 08 Такси за ползване на общежитие + 10 000 лв.
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 721 лв.
СОУ „Фридрих Шилер” 608 лв.
Спортно училище 113 лв.
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 10 000 лв.
Драматичен театър
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 721 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11 Храна + 54 000 лв.
ЦДГ „Детелина” 35 000 лв.
ЦДГ „Пролет” 15 000 лв.
ЦДГ с.Басарбово 4 000 лв.
§ 10 15 Материали + 15 600 лв.
ОДЗ „Снежанка” 12 200 лв.
ОДЗ „Синчец” Ср.кула 3 400 лв.

§ 10 16 Вода, горива, ел.енергия + 66 800 лв.
ЦДГ „Чучулига” 2 300 лв.
ЦДГ „Детелина” 2 000 лв.
ЦДГ с.Басарбово 3 500 лв.
ОДЗ „Снежанка” 50 000 лв.
ОДЗ Мартен 9 000 лв.

§ 10 20 Външни услуги + 25 800 лв.
ЦДГ „Иглика” 3 100 лв.
ОДЗ „Снежанка” 22 700 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 25 900 лв.
ЦДГ „Незабравка” 2 300 лв.
ЦДГ „Ралица” 3 000 лв.
ЦДГ „Детелина” 1 100 лв.
ЦДГ „Червена шапчица” 17 000 лв.
ОДЗ с.Николово 2 500 лв.
Всичко за дейност + 188 100 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища – Дофинансиране
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 2 792 лв.
СОУ „Възраждане” 283 лв.
СОУ „Й.Йовков” 283 лв.
СОУ „Хр.Ботев” 264 лв.
СОУ ЕЕ „Св.К.К.Философ” 264 лв.
ОУ „В.Априлов” 264 лв.
ОУ „Отец Паисий” 264 лв.
ОУ „Бр.Миладинови” 264 лв.
ОУ „Ив.Вазов” 264 лв.
ОУ „Н.Обретенов” 264 лв.
ОУ с.Семерджиево 264 лв.
АГ „Гео Милев” 114 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 374 лв.
СОУ „Възраждане” 40 лв.
СОУ „Й.Йовков” 40 лв.
СОУ „Хр.Ботев” 35 лв.
СОУ ЕЕ „Св.К.К.Философ” 35 лв.
ОУ „В.Априлов” 35 лв.
ОУ „Отец Паисий” 35 лв.
ОУ „Бр.Миладинови” 35 лв.
ОУ „Ив.Вазов” 35 лв.
ОУ „Н.Обретенов” 35 лв.
ОУ с.Семерджиево 35 лв.
АГ „Гео Милев” 14 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ + 123 лв.
СОУ „Възраждане” 15 лв.
СОУ „Й.Йовков” 15 лв.
СОУ „Хр.Ботев” 11 лв.
СОУ ЕЕ „Св.К.К.Философ” 11 лв.
ОУ „В.Априлов” 11 лв.
ОУ „Отец Паисий” 11 лв.
ОУ „Бр.Миладинови” 11 лв.
ОУ „Ив.Вазов” 11 лв.
ОУ „Н.Обретенов” 11 лв.
ОУ с.Семерджиево 11 лв.
АГ „Гео Милев” 5 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 108 лв.
СОУ „Възраждане” 12 лв.
СОУ „Й.Йовков” 12 лв.
СОУ „Хр.Ботев” 10 лв.
СОУ ЕЕ „Св.К.К.Философ” 10 лв.
ОУ „В.Априлов” 10 лв.
ОУ „Отец Паисий” 10 лв.
ОУ „Бр.Миладинови” 10 лв.
ОУ „Ив.Вазов” 10 лв.
ОУ „Н.Обретенов” 10 лв.
ОУ с.Семерджиево 10 лв.
АГ „Гео Милев” 4 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 103 лв.
СОУ „Възраждане” 10 лв.
СОУ „Й.Йовков” 10 лв.
СОУ „Хр.Ботев” 10 лв.
СОУ ЕЕ „Св.К.К.Философ” 10 лв.
ОУ „В.Априлов” 10 лв.
ОУ „Отец Паисий” 10 лв.
ОУ „Бр.Миладинови” 10 лв.
ОУ „Ив.Вазов” 10 лв.
ОУ „Н.Обретенов” 10 лв.
ОУ с.Семерджиево 10 лв.
АГ „Гео Милев” 3 лв.
§ 10 15 Материали + 4 721 лв.
СОУ „Фридрих Шилер” 608 лв.
Спортно училище 113 лв.
Общежитие за средношколци 4 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги +11 000 лв.
СОУ „Хр.Ботев” 5 000 лв.
Общежитие за средношколци 6 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 4 000 лв.
ОУ с.Николово 4 000 лв.
§ 10 98 Други некласифицирани разходи + 10 000 лв.
Партида „Подпомагане и стимулиране на даровити деца”
Всичко за дейност + 33 221 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 20 Външни услуги – 459 020 лв.
Всичко за дейност – 459 020 лв.
Дейност 622 Озеленяване
§ 10 20 Външни услуги + 230 000 лв.
Всичко за дейност + 230 000 лв.
ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 714 Спортни бази и спорт за всички
§ 10 98 Др.некласифицирани разходи + 10 000 лв.
– Субсидиране на баскетболен отбор ЖЕНИ „ДУНАВ ЕКОНТ”
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 –Други дейности по икономиката
Общински детски център за култура и изкуство
Стойностни показатели
§ 01 01 Заплати по трудови и служ.правоотношения + 1 368 лв.
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 302 лв.
§ 05 52 Осиг.вноски от работодателя за УПФ + 68 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 82 лв.
Всичко за дейност + 1 820 лв.
Натурални показатели
§ 01 00 Численост на персонала + 1 щ.бр.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 4 121 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Ремонт сграда на кметство в ДЗС” – 197 450 лв.
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект:” Гребло за сняг км. Семерджиево” + 3 000 лв.
Обект:” Гребло за сняг км. Сандрово” + 3 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „Легла ОДЗ „Снежанка” – 5 бр.” + 4 500 лв.
Обект: „ Хромникелови мивки –шкаф – 4 бр. ОДЗ Ср.кула” – 3 400 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект : Газификазия на кухненския блок на ОДЗ Мартен” + 10 230 лв.
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Лаптоп 1 бр. СОУ „Йордан Йовков” – 1 300 лв.
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудва
Обект:” Закупуване климатик – 1 бр. СОУ „Йордан Йовков” + 1 300 лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 431 Детски ясли
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудва
Обект: „Платформена везна до 300 кг. ДМК – 1 бр.” + 1 300 лв.
Обект: „Платформена везна до 60 кг. ДМК – 1 бр.” + 850 лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване и грижи”
Дейност 541 Дом за възрастни с дименция – дофинансиране
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Основен ремонт водно-отоплителна инсталация и котелно
помещение дом „Приста” – 47 000 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Проектиране и изграждане топлофикационна система на
Дом за възрастни с дименция „Приста” + 120 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект:” Изграждане паркинг до Басарбовския манастир” + 20 000 лв.
Дейност 621 Управление и контрол по опазване на околната среда
§ 52 03 -Придобиване на друго оборудва
Обект: „ Стерилизатор за Приют за бездомни кучета – 1 бр.” + 1 600 лв.
Обект: „Водоструйна машина за Приют за бездомни кучета – 1 бр.” + 1 200 лв.
ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 „Други дейности по културата”
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изработка и монтаж на паметна плоча на акад. М.Арнаудов” + 4 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане и изгр.на пътищата”
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект:„ Изграждане на обръщало в кметство Сандрово” + 15 000 лв.
Обект:„ Изграждане на улица пред между централна поща
между ул.”Пиротска” и ул.”Княжеска” + 70 000 лв.
Обект: „Изграждане на терен с изкуствена трева СК „Дунав” – 10 230 лв.
ВСИЧКО КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ – 3 400 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 721 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Искрен Веселинов)