Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 33 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 33
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, както и във връзка с изисквания в Насоките за кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.1. “Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
2. Одобрява Споразумение за партньорство на Община – Русе с ОУ „Братя Миладинови”, ОУ „Никола Обретенов” и ОУ „Алеко Константинов” за участие по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”, Приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.1. “Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение” на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»
3. Възлага на Кмета на Община – Русе да подпише споразумението по т.2 от настоящото решение

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)