Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 33 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-83/22.10.2019г. от Кристиана Красимирова Петрова, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.754, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе.  С плана да се определи зона за застрояване – вилна зона /Ов/, като ограничителните линии на застрояване да се разположат свободно на по 4 метра от двете странични имотни граници и на по 2 метра от външните граници на имота към обслужващите пътища от юг и запад. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ;
  • Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.150.754, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)