Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 33 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подписаното партньорско споразумение между община Русе и Агенцията за социално подпомагане за реализиране на Проект BG BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)