Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 330 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.51, ал.1 и чл.52, ал.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост, общинският съвет реши:

1.Създава Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария ”. Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария ” продължава да осъществява дейността си за срок от 5 години след приключване на проекта «СПОТ – Социално предприятие – обществена трапезация» по ОП «Развитие на човешките ресурси» по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”.
2. Определя структурата и числения състав за осъществяване на предмета на дейност ОП „Социално предприятие за обществено хранене”, както следва:
• Управител – 1 бр.
• Счетоводител – 1 бр.
• Главен готвач – 1 бр.
• Домакин – 1 бр.
• Калкулант – 1бр.
• Помощен персонал – 12бр.
Общо 17 броя
3. Приема правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „ Социално предприятие за обществено хранене ” / Приложение №1/.
4. Възлага на Кмета на Община Русе осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА¸ ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ- ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” /ОП „СПОТ”/.
Чл.2. Общинското предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.
Чл.3. Предприятието осъществява дейността си във връзка с изпълнението на проект „СПОТ- Социално предприятие- обществена трапезария”, който се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. След приключването на проекта предприятието продължава своята дейност като второстепенен разпределител с бюджетни кредити по бюджета на Община Русе.
Чл.4. Общинското предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Русе и в рамките на предоставените му правомощия.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1) Предметът на дейност на Общинско предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” е: приготвяне на обяд и предоставянето му за консумация на място в трапезарията на специфични уязвими групи население на територията на Община Русе- възрастни, самотноживеещи хора, многодетни семейства, лица с увреждания, самотни майки и други групи в риск от недостиг на парични средства и социална изолация. По изключение приготвената храна може да се предостави за домашна консумация, когато поради здравословни причини ползвателят на услугата няма възможност да консумира ястието в обществената трапезария.
(2) Потребителите не заплащат услугата по време на реализацията на проекта „СПОТ- Социално предприятие- обществена трапезария” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”.
Чл.6. Общинското предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” извършва и допълнителни дейности, свързани с основната.
Чл.7. Общинското предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА
РАЗДЕЛ І
УПРАВЛЕНИЕ
Чл.8. Общинско предприятие „Социално предприятие- обществена трапезария” е пряко подчинено на Кмета на Община Русе и се координира от заместник-кмета по хуманитарни дейности, а по време на реализацията на проекта „СПОТ- Социално предприятие- обществена трапезария” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”- и от заместник- кмета по европейско развитие.
Чл.9. (1) ОП ”СПОТ” се ръководи и представлява от управител, избран след провеждане на конкурс.
(2) Кметът на Общината назначава управителя на Общинското предприятие за срок от 3(три) години чрез провеждане на конкурс по реда и условията на Кодекса на труда.
Чл.10. Управителят организира и управлява дейността на ОП ”СПОТ” съгласно описания в Чл.5 на настоящия правилник предмет на дейност и действащото законодателство.
Чл.11. Управителят на общинското предприятие сключва, изменя и прекратява трудовите договори с останалите работници и служители в ОП „СПОТ” и урежда трудовите отношения с тях съгласно Кодекса на труда.
Чл.12. Правата и задълженията на управителя на ОП ”СПОТ са описани в длъжностната му характеристика и са пряко свързани с предмета на дейност на Общинското предприятие, в работата на което той :
12.1. Управлява и стопанисва предоставеното общинско имущество;
12.2. Планира, организира, ръководи и контролира дейността на общинското предприятие;
12.3. Изготвя Правилник за вътрешния трудов ред и вътрешната организация на общинското предприятие, Процедура за подаване и разглеждане на жалби и Процедура за вътрешен мониторинг и ги представя на Кмета на Общината за утвърждаване;
12.4. Носи материална отговорност и представлява ОП”СПОТ” пред контролните органи.
12.5. Следи за спазването на бюджетната дисциплина.

РАЗДЕЛ ІІ
ИМУЩЕСТВО

Чл.13. На ОП „СПОТ“ се предоставя за управление общинско имущество, съгласно Приложение № 2, неразделна част от Правилника.

РАЗДЕЛ ІІI
СТРУКТУРА

Чл.14. (1) Структурата на ОП „СПОТ” и неговата численост, представени в Приложение №1, неразделна част от настоящия Правилник, се утвърждават от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.
(2) Длъжностното щатно разписание на ОП „СПОТ” се утвърждава от Кмета на Общината, в съответствие с приетата структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие ;
(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на
Общината по предложение на управителя на ОП „СПОТ” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.
(4) Численият състав на ОП „СПОТ” се състои от 17 служители, от които 12 лица от рискови групи и 5 лица персонал на социалното предприятие според структурата, описана в Приложение № 1.

ГЛАВА ТРЕТА
ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. ОП „СПОТ” се финансира по проект „СПОТ- Социално предприятие- обществена трапезария” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. След приключване на проекта предприятието се финансира от бюджета на Община Русе, такси, дарения и други допустими източници съгласно действащите нормативни актове. Общинският съвет ежегодно утвърждава
годишното финансиране на общинското предприятие.
Чл. 16. ОП „СПОТ” е второстепенен разпоредител с бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка. Чл.17. (1) Дейността на ОП ”СПОТ” се отчита съгласно изискванията на
Министерството на финансите за отчитане на бюджета.
(2) Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от Дирекция “Финансово- стопански дейности” на Община Русе. (3) Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП “СПОТ” се осъществява от Кмета на Общината или ресорните заместник-кметове.
Чл.18. (1) ОП ”СПОТ” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, които се представят на Дирекция „Финансово- стопански дейности” на Община Русе.
(3) Управителят и счетоводителят на ОП „СПОТ” носят солидарна отговорност за допуснати нарушения на действащите нормативни актове.
Чл.19. В края на всяко тримесечие и в края на годината управителят на ОП ”СПОТ” представя на кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл. 21,ал. 2, във връзка с чл. 21,ал. 1,т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, чл. 53,т. 2 от Закона за общинската собственост.
§ 2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общинския съвет.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му с решение на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
Зам.- кмет на Община Русе Павлова
Директор на дирекция ЕР

Елка Дочева
Директор на дирекция ПД
Изготвил:

Приложение №1

С Т Р У К Т У Р А на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“

1. Управител – 1 бр.
2. Счетоводител – 1 бр.
3. Главен готвач – 1 бр.
4. Домакин – 1 бр.
5. Калкулант – 1бр.
6. Помощен персонал – 12бр.
Обща численост: 17 броя
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение № 2
С П И С Ъ К
на обектите общинска собственост, предоставени за управление от ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“

1. Средношколско общежитие –помещенията в приземен етаж, описани в АОС № 4223 от 15.07.2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)