Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 330 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване – от „лозе“ в „нива“ на имоти, собственост на Община Русе, както следва:

 
Имот №
Землище
Местност
НТП
Площ/дка
63427.45.5
Русе
Софта бюлюк
лозе
2.291
63427.45.6
Русе
Софта бюлюк
лозе
3.816
63427.45.14
Русе
Софта бюлюк
лозе
0.469
63427.45.20
Русе
Софта бюлюк
лозе
2.545
63427.45.32
Русе
Софта бюлюк
лозе
0.956
63427.45.55
Русе
Софта бюлюк
лозе
2.468
63427.45.56
Русе
Софта бюлюк
лозе
9.680
039003
Червена вода
Коцева чешма
лозе
0,916
039004
Червена вода
Коцева чешма
лозе
0,932
039005
Червена вода
Коцева чешма
лозе
0,997
039006
Червена вода
Коцева чешма
лозе
0,937
 
1.     Дава съгласие да се отдадат под наем без търг и конкурс имоти № № 039003, 039004, 039005 и 039006, собственост на Община Русе, находящи се в землището на с. Червена вода, Община Русе за срок от 10 (десет) стопански години, считано от 01.10.2016 г. на Роман Илиев Рачев, с адрес: с. Червена вода, Община Русе, ул. „Лозенград“ № 7 на цена в размер на 48,00 лв./дка.
2.    Дава съгласие да се отдадат под наем без търг или конкурс имоти № № 63427.45.5, 63427.45.6, 63427.45.14, 63427.45.20, 63427.45.32, 63427.45.55 и 63427.45.56 за срок от 5 (пет) стопански години, считано от 01.10.2016 г. на „Берус“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, м-ст Зад Хиподрума на цена в размер на 48,00 лв./дка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)