Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 330 Прието с Протокол № 14/19.11.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение Наредба №4 За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе, приета с Решение № 341 по Протокол № 16/18.10.2012 г., Решение № 1247 по Протокол № 49/19.09.2019 г.

§ 1. В глава II, Раздел I се правят следните изменения и допълнения:

  1. Добавя се нов чл. 4а
  2. Алинея 1 със следния текст „В периода от 23.00 ч. до 06.00 ч. през летния и от 22.00 ч. до 07.00 ч. през зимния период се забранява употребата на алкохолни напитки на открити обществени места-по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места, с изключение на заведенията за обществено хранене и развлечение – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе – сладкарници, барове и други подобни обекти, както и случаите на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други масови прояви.“
  3. Алинея 2 със следния текст „Конкретните нарушители се наказват с глоба от 50 до 100 лв., а при повторност на нарушението от 100 до 500 лв.“

Възлага на Кмета на Община град Русе да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)