Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 330

РЕШЕНИЕ № 330

Прието с Протокол № 18/16.10.2008 г.

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.6 ал.3, 5 и 9 от ПМС 175/24.07.207 г. и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

         А.
1. Определя  диференцирани средни месечни брутни работни заплати  на едно лице от персонала, считано от 01.01.2008 г. и  01.07.2008 г. и средствата за работна заплата за 2008 г. в ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ и заведения във функциите „ Здравеопазване”, и  “ Култура”, както следва:

ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”- 446,97 лв., считано от 01.07.2008 г.   Писмо № ФО -64/05.09.2008 г. на Министерство на финансите

 

Бюджетна дейност

Численост – щ.брой

Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г.
лева

Ср.бр.РЗот01.07.2008глева

Ср. за РЗ
2008 г.лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

431 Детски ясли и ДМК
по заведения – Прил.  № 1

           
266

          
371,63      

 

430,08

 

1 279 529

469 – Други дейности по здравеопазване – училищно здравеопазване

 

               85

 

            431,54

 

499,80

 

474 980

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА

 
              351                                                                                                

 

            386,13

 

446,97

 

1 754 509

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” – ГРУПА “ КУЛТУРА” – 479,66 лв.,считано от 01.01.2008 г.  Писмо № 04-00-2063/02.09.2008 г. на Министерство на културата

 

Бюджетна дейност

Численост – щ.брой

    1. 01.07

2008  2008

Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г.
лева

Ср.бр.РЗ от 01.07.2008 г.
лева

Ср. за РЗ
2008 г. лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6

а

1

2

3

4

 

Регионална библиотека

               51,0      49,5

               
419,46

 

479,66

 

270 814

Регионален исторически музей

                  33,5      32,0

                419,46

 

479,66

 

176 406

 

Художествена галерия

                       7,5         7,0

                419,46

 

479,66

 

39 022

 

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ

 

92         88,5

           
           419,46

 

479,66

 

486 242

Б.
1. Утвърждава нова средна месечна брутна работна заплата на едно  лице от персонала  за „Местни дейности ”, считано от 01.07.2008 год., както следва :

 

                     Групи и функции

Численост
по решение
на ОбС към
01.07.2008г.
(броя)

БИЛО
съгласно Приложение
№ 16 по т.VI
от Реш. №83
от 28.02.2008г.

СТАВА,
считано от
01.07.2008г.
(лева)

Допълни-
телни
средства за
РЗ – VII-XII.
2008г.(лева)

1. Дейност 122 „Общинска
администрация”

      41

      481

      553

       17712

2. Соц.подпомагане и грижи –
дейност 532 „Временна заетост”

        3

      481

      553

         1296

3. Дейност 601 „БКС и жилищно строи-
телство”

       7

      453

      521

         2856

4. Дейност 603”Водоснабдяване и кана-
лизация”

       1

      485

      557

           432

5. Дейност 621 „Упр-е, контрол и рег.
опазване на околната среда”

       1

      315

      362

           282

6. Дейност 622 „Озеленяване”

       1

      440

      506

           396

7. Дейност 701 „Почивно дело”

     10

      407

      468

         3660

8. Дейност 832 „Поддържане на пътища”

       2

      441

      507

           792

9. Дейност 898, звено „Защита на
потребителите”

       5,5

      246

      284

         1254

10. Отбрана и сигурност, звено „Контрол,
охрана, ред и сигурност”(КООРС)

   140

      432

      489

        47880

11. Дейност 759 „Други дейности по
Културата”

     13,5

      520

      598

          6318

 

 

 

        Общо :

        82878

  2. Задължава Кмета на Община Русе със заповед да направи корекция на бюджета по дейности и параграфи, съгласно утвърдените с това решение нови    средни месечни брутни работни заплати .
3.  Необходимите средства за заплати и осигуровки са за сметка на дейност 122 „Общинска администрация” – дофинансиране, § 0100 – заплати.