Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 331 от 20.09.2012 г.

Прието с Протокол № 15/20.09.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал.1, т 2, т. 3, т.4; ал. 3 и ал. 4 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерството на образованието, младежта и науката (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 28.02.2012г.), Общинският съвет реши:

1. Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2012/2013 година в следните общински училища:

ОУ “Отец Паисий ” гр. Мартен

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
IV
15
1
VIII
12
6
Всичко
27
7

 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І-II
16
III
15
1
IV
12
4
V
11
7
VI
10
8
VII
13
5
Всичко
77
25
 
ОУ “Тома Кърджиев” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VІІІ
12
6
Всичко
12
6
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
12
4
ІI
14
2
V
17
1
VIII
14
4
Всичко
57
11
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
ІI
15
1
III
15
1
IV
11
5
V-VI
22
VII
13
5
VIII
14
4
Всичко
90
16
 
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
І-III
18
ІІ
12
4
ІV
14
2
Всичко
44
6
 
ОУ “Г.С.Раковски” с. Ново село
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
I
10
6
II
13
3
III-IV
16
V
17
1
VI
11
7
VII
12
6
VIII
13
5
Всичко
92
28
          
ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VIII
12
6
Всичко
12
6
 
   ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VIII
14
4
Всичко
14
4
ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
І
12
4
V
13
5
VІІI
13
5
Всичко
38
14
 
СОУЕЕ “Св.  Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
XII
16
2
Всичко
16
2
 
ОУ “Отец Паисий” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
VІІ
17
1
Всичко
17
1
 
ПУ “Д-р Петър Берон” гр.Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
V-VI
14
VII-VIII
13
Всичко
27

2. На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за учебната 2012/2013 година за периода 15 септември – 31 декември 2012 г. както следва:

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево 1 776.25лв.
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца 426.30лв.

ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ: 2 202.55лв.

Задължава кмета на Община Русе да осигури сумата от 2 202.55лв. от функция Общи държавни служби, Дейност 123 Общински съвет, § 0551 – Осиг. вноски от работодатели за ДОО във функция „Образование”, дейност 322 Общообразователни училища-§10-16 Вода, горива, ел. енергия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)